[Ebook]  Programming with Python - PDF

[Ebook] Programming with Python - PDF

Tác giả: Ebook3000
Thể Loại: Công Nghệ Thông Tin
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

[Ebook] Programming with Python - PDF


Contents

1 Python–A Calculator...................................... 1
Reference ............................................... 5
2 Algebra with Variables .................................... 7
2.1 Variables........................................... 7
2.2 Complex Quantities .................................. 11
2.3 Common Functions with Numbers ....................... 11
2.4 Logical Operators .................................... 14
2.5 Strings and Printing .................................. 15
2.6 Exercises........................................... 16
References............................................... 17
3 Simple Programs......................................... 19
3.1 Basic Program Structure ............................... 19
3.2 Flow Chart ......................................... 24
3.3 Conditional Operations ................................ 26
3.4 Iterative Routines .................................... 31
3.5 Exercises........................................... 36
References............................................... 39
4 Functions and Modules.................................... 41
4.1 Functions .......................................... 41
4.1.1 Lambda Function.............................. 45
4.1.2 Recursion ................................... 46
4.1.3 Nested Functions.............................. 47
4.1.4 Nested Scope................................. 50
4.2 Modules ........................................... 52
4.2.1 Built-in Modules .............................. 62
4.2.2 Math Module................................. 62
4.3 Exercises........................................... 64
References............................................... 68

ix

5 Sequences and Operations with Sequences .................... 69
5.1 String ............................................. 69
5.2 Tuple ............................................. 71
5.3 List ............................................... 72
5.4 Dictionary.......................................... 73
5.5 Set ............................................... 73
5.6 Operators with Sequences.............................. 75
5.6.1 All and Any ................................ 75
5.6.2 sum and eval ............................... 77
5.7 Iterator ............................................ 78
5.8 Iterator Functions .................................... 81
5.9 Generators ......................................... 86
5.10 Hashing ........................................... 88
5.11 Input .............................................. 89
5.12 Exercises........................................... 91
References............................................... 97
6 Additional Operations with Sequences........................ 99
6.1 Slicing ............................................ 99
6.2 Reversing .......................................... 103
6.3 Sorting ............................................ 104
6.4 Operations with Sequences............................. 108
6.4.1 Max() and Min() Functions...................... 109
6.4.2 Additional Operations with Sequences ............. 112
6.5 Operations with Sets.................................. 115
6.6 Frozensets.......................................... 122
6.7 Tests and Comparisons with Sets and Frozensets ............ 123
6.8 Operations with Dictionaries............................ 124
6.9 *Arg and **Kwarg ................................... 129
6.10 Exercises........................................... 133
References............................................... 136
7 Operations for Text Processing ............................. 137
7.1 Unicode ........................................... 137
7.2 Coding ............................................ 138
7.2.1 UTF-8 ...................................... 138
7.3 Operations with string S ............................ 141
7.4 Number Representations and Conversions ................. 144
7.4.1 Integers ..................................... 145
7.4.2 Floating Point Numbers......................... 146
7.5 More String Operations ............................... 149
7.6 bytes and bytearrays............................. 157
7.7 Other Operations with Sequences ........................ 166
7.8 string Module .................................... 166
x Contents

7.9 Exercises........................................... 167
References............................................... 174
8 Operations with Files ..................................... 175
8.1 Printing............................................ 175
8.2 String Formatting .................................... 178
8.2.1 Formatting—Version I.......................... 179
8.2.2 Formatting—Version II ......................... 182
8.3 Files and Related Operations ........................... 188
8.3.1 String/Text Files .............................. 188
8.4 Exercises........................................... 195
Reference ............................................... 197
9 Application Modules ...................................... 199
9.1 random Module .................................... 199
9.1.1 Distribution Functions .......................... 203
9.2 statistics Module ..................................... 205
9.3 Array Module ....................................... 207
9.4 bisect Module ....................................... 214
9.5 heapq Module...................................... 216
9.6 Exercises........................................... 222
References............................................... 229
10 Classes and Objects....................................... 231
10.1 Objects ............................................ 232
10.2 Classes ............................................ 232
10.2.1 Instantiation.................................. 235
10.3 Functions with Attributes .............................. 239
10.4 pass : Place Holder ................................. 241
10.5 Overloading ........................................ 242
10.5.1 Overloading in Basic Python..................... 246
10.6 Inheritance ......................................... 247
10.6.1 Multiple Inheritances........................... 249
10.7 super() ........................................... 252
10.8 Execution from Command Line ......................... 259
10.9 Exercises........................................... 262
Reference ............................................... 264
11 Time Related Operations .................................. 265
11.1 Time Standards...................................... 265
11.2 time Module....................................... 267
11.3 datetime Module .................................. 274
11.3.1 time Objects ................................ 276
11.3.2 datetime Objects............................ 277
11.3.3 Time Intervals ................................ 280
Contents xi

11.3.4 tzinfo .................................... 282
11.3.5 Algebra with Time Objects ...................... 285
11.4 Calendars .......................................... 287
11.5 timeit Module .................................... 295
11.6 Exercises........................................... 299
References............................................... 300
12 Functional Programming Aids .............................. 301
12.1 operator Module .................................. 301
12.1.1 Generic Methods .............................. 305
12.1.2 Inplace Operators.............................. 307
12.2 itertools........................................ 308
12.2.1 Filtering..................................... 315
12.3 generator Using yield ............................ 319
12.4 iterator Formation ................................ 325
12.5 decoratorS ...................................... 327
12.6 functools........................................ 327
12.6.1 total_ordering ........................... 329
12.6.2 single dispatch Generic Function............. 329
12.6.3 partial Objects............................. 331
12.6.4 Reduction Functions ........................... 332
12.7 Exercises........................................... 332
References............................................... 337
Index ...................................................... 339

Sách cùng chủ đề

Tài liệu Lập Trình Python Tiếng Việt cơ bản PDF - Võ Duy Tuấn

Giới thiệu Hiện nay, Python là một trong những ngôn ngữ lập trình đang được chú ý bởi tính đa dạng về ứn ...

Giáo Trình Access2000

Giáo Trình Access2000 bao gồm có 207 trang Do Trung tâm TH - Bộ giáo dục và đào tạo ĐT:0913.382.686 Email:nshai@moet.edu.vn Nội dung của quyển giáo t ...

Bài giảng Form

Biểu mẫu, Form trong access

Giáo trình tin học ứng dụng

Giáo trình Tin học ứng dụng của tác giả Trần Công Nghiệp gồm 5 chương: Một số kiến thức Tin học căn bản, Giải bài toán tối ưu, Quản lí tài chính, Phâ ...

Hướng Dẫn Sử Dụng SPSS Ứng Dụng Trong Nghiên Cứu Marketing

Hướng Dẫn Sử Dụng SPSS Ứng Dụng Trong Nghiên Cứu Marketing Đây là cuốn tài liệu Hướng dẫn làm quen sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu Ngày nay, việc ứ ...

Phân Tích Dữ Liệu Bằng Eview

Phân Tích Dữ Liệu Bằng Eview Eviews cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu phức tạp, hồi qui và dự báo chạy trên Windows. Với Eviews ta có thể nhanh ...

Phân Tích Và Xử Lý Số Liệu Bằng SPSS

SPSS (viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) là một chương trình máy tính phục vụ công tác thống kê. SPSS được sử dụng rộng rãi tr ...

Các kỹ năng cơ bản tìm kiếm trên internet

Cách chọn lọc và sử dụng các công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin cần thiết. Đánh giá kết quả thực hiện.

Bài Giảng AMOS

Ứng dụng được phần mềm AMOS trong phân tích dữ liệu. Mô tả mối quan hệ tác động giữa một hoặc nhiều biến độc lập (quan sát hoặc biến tiềm ẩn) tác đ ...

Giáo trình Access 2003

Chương 1: Giới thiệu các khái niệm cơ bản của Microsoft Access Chương 2: Trình bày cách tạo bảng và cách sửdụng bảng để tổ chức dữ liệu cho bài toán. ...