Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới

Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới

Tác giả: Sưu tầm
Thể Loại: Kinh tế - quản lý
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới


LỜI DẪN Những năm cuối thế kỷ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng toàn diện và nghiêm trọng dẫn đến sự sụp đổ của bộ phận lớn làm thay đổi cơ bản cục diện chính trị của thế giới.

Bên cạnh đó, chủ nghĩa tư bản tận dụng được những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại nên đã thích nghi và vẫn tiếp tục phát triển. Trật tự thế giới hai cực tan dã, quan hệ quốc tế chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại, từ đó làm nảy sinh xu hướng đa dạng hoá, đa phương hoá trong tiến trình hội nhập toàn cầu. Hoà bình, ổn định hợp tác để phát triển ngày càng trở thành đòi hỏi bức xúc của các quốc gia.

Toàn cầu hoá về kinh tế chiếm vị trí quan trọng trong quan hệ giữa các quốc gia,kinh tê được ưu tiên phát triển và trở thành chủ đề chính trong quan hệ quốc tế hiện nay. Trước bối cảnh quốc tế và xu thế chung của thế giới đang diễn ra như vậy, các quốc gia đều phải điều chỉnh lại chính sách đối ngoại của mình để thích ứng với tình hình mới. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Chính sách đối ngoại là một bộ phận hợp thành đường lối đổi mới của Việt Nam trên nền tảng của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Được khởi xướng từ năm 1986 và sau hơn 10 năm thực hiện, chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đã góp phần không nhỏ đến sự phát triển của đất nước, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các nhân tố quốc tế, kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng và đi lên.

Chính sách đối ngoại đổi mới là một trong những mốc đánh dấu thành tựu to lớn của Việt Nam trong thế kỷ XX, tạo tiền đề cho Việt Nam vững bước đi vào thế kỷ XXI. Với lý do đó cùng với ham muốn được tìm hiểu chính sách đối ngoại đổi mới và quan hệ quốc tế của Việt Nam giai đoạn này, em mạnh dạn chọn đề tài “Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới” làm chuyên đề thực tập. Đây là đề tài rất rộng lớn, cho nên bài viết này không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế. Mong được sự thông cảm, giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn. KẾT LUẬN Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong các thời kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI, VII, VIII ngoại giao Việt Nam đã phát huy vai trò to lớn của mình đối với sự nghiệp đổi mới đất nước.

Với sự đổi mới trong tư duy đối ngoại cùng với bễn hữu quan chúng ta giải quyết dứt điểm vấn đề Campuchia, bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc từng bước bình thường hoá quan hệ với Mỹ. Với chiến lược và chính sách đúng đắn Việt Nam đã phá được thế bao vây cô lập về chính trị, cấm vận về kinh tế. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hoá đa phương hoá các quan hệ quốc tế. Từ chỗ bao vây cấm vận Việt Nam trở thành đối tác của tất cả các nước lớn và các trung tâm kinh tế chính trị hàng đầu của thế giới... Những thành tựu này là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững hoà bình ổn định khu vực và thế giới nâng cao vị thế Việt Nam trong quan hệ quốc tế tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới. Có thể nói ra đời do yêu cầu bức thiết của công cuộc đổi mới của xu thế QHQT thời đại mới, chính sách đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá là đúng đắn kịp thời đáp ứng yêu cầu của Việt Nam, phù hợp với xu thế thế giới.

Chính sách đối ngoại đổi mới đã đem lại những thành tựu mới đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển. những thành tựu đạt được từ chính sách đối ngoại đổi mới đã khẳng định rõ vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng là nhạy bén sâu sắc, kinh nghiệm và bản lĩnh lãnh đạo của Đảng rất vững vàng. Với những kinh nghiệm thực hiện chính sách đối ngoại đổi mới những năm qua, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước chắc chắn có những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Việt Nam, vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hóa đất nước nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ và văn minh, đưa đất nước vững bước vào thế kỷ
Sách cùng chủ đề

LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG - ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM NĂM 2016 LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG ...

Cơ Sở Pháp Lý Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Trong Pháp Luật Cạnh Tranh - Kinh Nghiệm Thế Giới Và Thực Tiễn Áp Dụng Cho Việt Nam

Cơ Sở Pháp Lý Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Trong Pháp Luật Cạnh Tranh - Kinh Nghiệm Thế Giới Và Thực Tiễn Áp Dụng Cho Việt Nam Bài Nghiên cứu khoa học ...

Hy vọng táo bạo

Cuốn sách là lời tự truyện của Tổng thống Mỹ B. Obama từ những năm tháng còn đi học đến khi làm Tổng thống và nó cũng nói lên những suy nghĩ trăn trở ...

Bài tiểu luận: Thất nghiệp và giải quyết thất nghiệp

Hiện nay, ở Việt Nam, việc sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường nhưng không tìm được việc làm là vấn đề cần được giải quyết. Tiểu luận này sẽ trình ...

Tiểu luận môn dịch vụ công (TL1)

Đề tài: “Thực trạng về vấn đề hoạt động xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL 2)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường”.

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL3)

Đề tài: “Thực trạng cung ứng dịch vụ giáo dục tại Singapore”.

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL4)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam”.

Tiểu luận môn Dịch vụ công (TL6)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ văn hóa ở Việt Nam”.

Tiểu luận môn dịch vụ công (TL5)

Đề tài: “Dịch vụ công trên địa bàn Vĩnh Phúc”.